سندیکای شرکت های تاسیساتی و صنعتی ایران

۱ ) نام و ساختار و ثبت رسمی انجمن(سندیکا) :
الف : سنديکای سازندگان و پيمانکاران و وارد کنندگان تأسيسات ساختمان درتاريخ ۳۰/۱۱/۴۰ تأسيس شد و در تاريخ ۲۳/۱۰/۴۱ بشماره ۵۵۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی و در تاريخ ۲۲/۸/۱۳۴۱ در وزارت کارو خدمات اجتماعی وقت تحت شماره ۱۸۸۴ ثبت گرديد. آگهی تأسيس در روزنامه رسمی شماره ۱۰۸۷۳ مورخ ۱۳/۱۱/۴۱ چاپ گرديده است .
اساسنامه اوليه مشتمل بر ۱۷ ماده بوده است .
ب : در ۱۲ خرداد ماه سال ۱۳۴۹ تغيير نام به سنديکای شرکتهای تأسيساتی يافته و تغييرات اساسنامه در ۲۶ ماده به تصويب رسيد .
ج : در تاريخ۲۲/۹/۱۳۷۲ بارعايت ضوابط جمهوری اسلامی ايران، نام سنديکا به انجمن صنفی شرکتهای تأسيساتی و تجهيزاتی تغيير يافت و مفاد اساسنامه هم به ۳۱ ماده اصلاح شد .
د : درتاريخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۰ نام جديد يعنی انجمن صنفی شرکتهای پيمانکار تأسيسات و تجهيزات صنعتی ايران به تصويب رسيد و اساسنامه هم به ۲۹ ماده و ۵ تبصره تقليل و تغيير پيدا کرد .
ه : در تاریخ ۲۷/۳/۹۳ نام جدید به عنوان انجمن صنفی (سندیکای) شرکتهای تاسیساتی و صنعتی ایران به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده و اساسنامه جدید هم در ۲۹ ماده و ۵ تبصره جایگزین شد.
۲ ) مؤسسين سندیکا :
شرکت ايران تکنو( آقای عباس خرازی) ، شرکت تکنوفريگو ( آقای منوچهر شمس آوری ) ، شرکت جنرال مکانيک (آقای عنايت بهبهانی)، شرکت کولاک ايرمک (آقای اکبرزوار) ، شرکت شعله خاور (آقای اسکندر ارجمند ) و شرکت رادکو (آقای سيروس علائی) .
۳ ) اولين هيئت رئيسة هيئت مديره سندیکا :
اولين دبيران:آقای سيروس علائی ازبهمن۴۰ تاآذر۴۱ ،آقای جمشيد آموزگار از آذر۴۱تا اسفند ۴۲ وآقای طاهرضيائی ازاول سال۴۳تاشهريور۴۳، اولين رئيس هيئت مديره سندیکا (آقای عباس خرازی)، اولين خزانه دار سندیکا (آقای عنايت بهبهانی ) بوده اند .
۴ ) نشريه سندیکا :
فصلنامة توسعة تأسيسات و تجهيزات بعنوان نشرية رسمی انجمن از بهمن ماه ۱۳۶۸ تا آذر ماه ۱۳۹۴ به تعداد نود و نه شماره بطور منظم انتشار يافته است


%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A