انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي ايران

تاریخچه انجمن

شروع و توسعه ساخت تجهيزات صنعتي بي شك از اثرات مثبت مترتب از تحريم اقتصادي و قطع وابستگی صنعتي و از دستاورد های انقلاب اسلامی است كه به مرور بدلايل سياسی و اقتصادی، جايگزين گزينه های خارجی در پروژه های كشور گرديد و رشد و شكوفايی اين رشته صنعتی، وزارت صنايع و مديران و صاحبان اين بخش از صنعت را بر آن داشت تا بنا به ضرورت، تشکيل انجمن يا سنديکای سازندگان ماشين آلات و تجهيزات صنعتی را بطور جدي وجه همت خويش قرار دهد و بهمين منظور در جلسه مورخ ۷۷/۹/۲۸كه در وزارت صنايع با حضور معاونت محترم وزير و جمعي از صاحبان و مديران صنايع تشكيل شد، ضرورت تاسيس انجمن تخصصي سازندگان ماشين آلات و تجهيزات صنعتي مورد عنايت صاحبان و مديران صنايع قرار گرفت كه با استقبال و حمايت وزارت صنايع روبرو شد .

در تاريخ ۷۷/۱۰/۱۶ بنا به دعوت معاونت محترم وزارت صنايع جلسه اي به منظور انتخاب هسته اوليه هيئت مؤسس  در وزارتخانه تشكيل و پنج نفر بعنوان هيئت مؤسس انتخاب و مسئوليت تاسيس و ثبت انجمن را بعهده گرفتند .

اولين جلسه هيئت موسس در تاريخ 77/10/29 تشکيل گرديد و تدوين پيش نويس اساسنامه در دستور کار هيئت قرار گرفت و جلسات هيئت موسس براي تدوين پيش نويس اساسنامه هفته اي يک بار تشکيل گرديد .

در تاريخ 77/12/29 در جلسه ستاد ماشين سازي و ساخت تجهيزات صنعتي كه با حضور مقام محترم وزارت صنايع تشكيل شد، ثبت انجمن به اختيار هيئت مؤسس گذاشته شد . همچنين انتخاب رئيس، دبير هيئت مؤسس و نحوه برگزاري مجمع براي انتخاب هيئت مديره و تصويب اساسنامه پيشنهادي در دستور كار هيئت مؤسس قرار گرفت .

پيش نويس اساسنامه انجمن در تاريخ 78/1/15 تهيه و پس از تصويب اعضاء هيئت مؤسس جهت صدور پروانه تاسيس به اداره كل ماشين سازي و ساخت تجهيزات ارسال گرديد، كه با توجه به نبود مكانيزم و دستورالعمل ثبت تشكلها در وزارت صنايع، انتخاب مرجع ثبت انجمن به هيئت مؤسس واگذار گرديد كه بدليل تخصصي و صنعتي بودن اين تشكل، درخواست ثبت انجمن به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ارسال گرديد  .

در تاريخ ۷۸/۰۱/۲۶ مجمع عمومي بمنظور تصويب  اساسنامه و  انتخاب هيئت مديره تشكيل گرديد ( ازبين دعوت شدگان معرفي شده از سوي وزارت صنايع ۲۸ شركت حضور پيدا كردند) كه در مجمع اساسنامه تصويب و اعضاء هيئت مديره بر اساس راي گيري انتخاب شدند(۷نفرعضو اصلي و يك نفر عضو علی البدل ).

در تاريخ 78/5/9 اساسنامه و مدارك مورد نياز ثبت انجمن در اتاق بازرگاني طي نامه شماره ۱۰۰۱ ارسال گرديد كه در تاريخ ۷۸/۶/۱انجمن تحت شماره 136 در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به ثبت رسيد.

پس از ثبت انجمن جلسات هيئت مديره هر ۱۵ روز يكبار تشكيل شد و كار رسمي خود را با عضو گيري  آغاز نمود و بدنبال تشكيل جلسات هيئت مديره طرح مسائل و مطالب، تفويض بعضي از اختيارات مجمع به هيئت مديره و انتخاب بازرس قانوني مورد توجه قرار گرفت كه متعاقب آن در تاريخ۷۸/۸/۱۷ مجمع عادي بطور فوق العاده براي اصلاح برخي از مواد اساسنامه و انتخاب بازرس تشكيل گرديد و بازرس انتخاب شد و تغييرات به تصويب مجمع رسيد .

 

اهداف انجمن 
 

– راهبری کلان و دراز مدت اعضاء در ارتباط با برنامه های دولت

– کاهش وظایف دولت و اخذ به منظور صدور قسمتی از مجوزهای اداری و صنعتی و غیره

– ایجاد هماهنگی بین اعضاء در مسیر توسعه کمی و کیفی صنایع تجهیزات سازی

– بررسی مشکلات اعضاء در رابطه با قوانین موجود

– فراهم نمودن پیشنهادات ارزی و ریالی به منظور تخصیص به اعضاء در زمینه های انتقال تکنولوژی، ضمانتنامه های ارزی و ریالی، توسعه کمی و کیفی، آموزشی، تحقیقاتی و …

– حل و فصل دعاوی حقوقی شرکتهای عضو نسبت به یکدیگر با توجه به درخواست اعضاء

– ایجاد تسهیلات لازم جهت ثبت و حفظ حقوق اختراعات و فن آوریهای جدید اعضاء

– برنامه ریزی و هدایت صنعت تجهیزات سازی در مسیر توسعه صادرات

– ایجاد بانک اطلاعات در مورد شرکتها و کشورهای خارجی و شناسائی منابع مالی و اعتباری و طرحهای بالقوه و بالفعل و قوانین موجود آنها.

– حمایتهای اجرائی لازم از اعضاء در راستای حضور در طرحهای خارج از کشور

– پشتیبانی جهت صدور خدمات فنی و مهندسی

– حمایت اجرائی از اعضاء در موارد دعاوی حقوقی با شرکتها و کشورهای خارجی

– ارتباط با مراکز صنعتی و آموزشی داخلی و خارجی و توصیه و اجرای برنامه های آموزشی و تحقیقاتی

– گسترش همکاری در بین اعضاء و جلوگیری از رقابتهای ناسالم

– معرفی و صدور قابلیت های متعدی و اجرائی اعضاء در سطح بین المللی

– بالابردن کیفیت محصولات شرکتهای عضو در انطباق با استانداردهای بین المللی و حفظ منافع مشتریان

– مشاوره در ارتباط با قراردادهای انتقال تکنولوژی

 

اعضای هیئت مدیره

چارت سازمانی


%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A